Stay in touch:

Kathleen Smith

ROZ Tax Credit Information

kathleen.smith@ks.gov
(785) 296-3081

KS